Chien Luoc Cong Ty Safe Way Essay

36836 WordsJan 28, 2015148 Pages
A. TỔNG QUAN CÔNG TY I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SAFEWAY 1. Lịch sử hình thành Trước khi đề cập đến Safeway, chúng ta bắt đầu từ hai cái tên là Sam Seelig và Skaggs. - Công ty Sam Seelig được thành lập vào tháng 4 năm 1912 bởi Sam Seelig, người đã đến California từ Arizona vào năm 1911. Sam Seelig đã mở một cửa hàng tạp hóa ở Los Angeles tại góc phố của đường Pico và Figueroa. Chuỗi đã phát triển đến 71 cửa hàng vào năm 1922. Sau chiến tranh thế giới thứ I , công ty đã mắc nợ rất lớn từ nhà kinh doanh tạp hóa chính của nó, một công ty thuộc quyền sở hữu của W.R.H.Weldon. Trong một cuộc trao đổi chứng khoán nợ, Weldon đã chiếm quyền kiểm soát của chuỗi, và để lại việc phụ trách hoạt động bán lẻ cho Seelig. Sau đó Sam Seelig đã rời công ty vào năm 1924 để tham gia kinh doanh bất động sản, hình thành công ty bất động sản Sam Seelig. - Như là một kết quả của sự khởi đầu công ty Sam Seelig, công ty đã tổ chức một cuộc thi vào năm 1925 để phát triển một cái tên mới, và kết quả của nó là Safeway. Khẩu hiệu ban đầu là “ Một lời khuyên và một lời mời “ cho đến “ Điều khiển Safeway và Mua Safeway “. Đến năm 1922, công ty Safeway đã có được 322 cửa hàng ở trung tâm miền Nam California. - Cửa hàng Skaggs đã khởi đầu vào năm 1915, khi Marion Barton Skaggs mua lại một cửa hàng tạp hóa từ cha mình ở American Falls, Idaho, với trị giá 1089 $. Chuỗi đã hoạt động như 2 doanh nghiệp riêng biệt, cửa hàng Skaggs’ Cash và Skaggs United. Chuỗi đã phát triển một cách nhanh chóng, và Skaggs đã được sự giúp đỡ của năm anh em của mình để phát triển mạng lưới các cửa hàng. Chuỗi đã đạt 191 cửa hàng vào năm 1920. - Charlie Marrill đã nhận ra tiềm năng để củng cố ngành công nghiệp tạp hóa ở West Coast. Ngày 1/7/1926, Safeway đã sát nhập với 673 cửa hàng từ công ty Skaggs United của Idaho và công ty Skaggs Cash của California. Sau khi hoàn thành việc sát nhập Skaggs và Safeway,

More about Chien Luoc Cong Ty Safe Way Essay

Open Document