Cena Kao Instrument Marketinga Essay

2414 WordsMay 8, 201210 Pages
Seminarski rad Predmet: marketing i odnosi s javnošću Tema: Cena kao instrument marketinga www.BesplatniSeminarskiRadovi.com SADRŽAJ 1. Uvod 3 2. Osnovni okviri za određivanje cena 4 2.1. Poslovni i marketing ciljevi preduzeća 5 2.2. Stanje tražnje 5 2.3. Troškovi 6 2.4. Konkurencija 6 3. Određivanje nivoa tržišta 7 4. Procena troškova 8 5. Analiza konkurencije 9 7. Određivanje finalne cene 11 8. Zaključak 12 Literatura 13 1. Uvod Rezultat marketinga cu ideje, proizvodi i usluge sposobni za razmenu na način da budu istovremeno zadovoljeni ciljevi kupaca i ciljevi vlasnika preduzeća. Pomenuti proces razmene zahteva specifična znanja. Znanja su sadržana u marketing konceptima. Ključni marketing koncepti su: 1) marketing komunikaicja 2) segmentiranje, targetiranje, pozicioniranje 3) diferenciranje 4) odnosi i mreže 5) lanac snabdevanja 6) konkurentska borba 7) marketing miks Prodavci kriste različita sredstva kako bi ostvarili marketing ciljve, odnosno, isprovocirali željenu reakciju na tržištu. Upotreba sredstva marketinga u određenoj kombinaciji predstavljaju marketing miks. Marekting miks obuhvata četiri marketing instrumenta: proizvod, cenu, mesto prodaje i promociju. S obziorm da nazivi pomenutih marketing sredstava na enegleskom jeziku započinju slovom P, u literaturi je marketing miks poznat i pod nazivom four P’s(Product – Price – Place – Promotion). Suština marketing miksa je obezbeđivanje efektivnog uticaja na marketing kanale i krajnje kupce. U traženju optimalne kombinacije marketing miksa treba ići u tri etape: - u prvoj etapi treba ispitati prikladnost primene svakog od instrumenta za ostvarenje postavljenog cilja. - u drugoj etapi treže se najbilje

More about Cena Kao Instrument Marketinga Essay

Open Document