Cemmercial Bankin Essay

15541 Words63 Pages
g BLOK 1 1. Šta je banka? Banka je finansijska institucija koja nudi najsiri raspon finansijskih usluga - prije svega kreditiranje, stednju i usluge platnog prometa, i koja obavlja najsiri raspon finansijskih funkcija od bilo koje poslovne kompanije u privredi. Vitalne funkcije bankovnih institucija danasnjice sa cjelokupnim asortimanom usluga ukljucuju: funkciju upravljanja gotovinom, funkciju stednje, platnog prometa, investiranja/planiranja, kreditiranja, povjerenicku funkciju, funkciju osiguranja, brokersku funkciju, te funkciju poslovanja sa v.p. Banke kao FI su veoma vazne kako za ekonomiju u cjelini, tako i za lokalne zajednice. 2. Prema postojećim zakonima što sve korporacija mora činiti da bi se okvalfikovala kao banka? Prema postojecim zakonima, svaka institucija koja nudi usluge polaganja depozita s pravom povlačenja na zahtjev I ponudom komercijalnih I poslovnih rizika.Banke su sve one finansijske institucije koje nude najsiri raspon finansijskih usluga – prije svega kreditiranje, štednju I usluge platnog prometa – I obavljaju najširi raspon finansijskih funkcija od bilo koje poslovne tvrtke u gospodrastvu. 3. Vrste bankarskih usluga? Usluge koje su banke razvile u novije doba su: ❖ odobravanje potrosackih kredita ❖ finansijsko savjetovanje (o upotrebi kredita i stednji ili investiciji sredstava) ❖ upravljanje gotovinom (naplata i distribucija gotovine preduzecima, te investiranje) ❖ ponuda opreme na leasing (preko ugovora o najmu) ❖ odobravanje kredita za kapital namijenjen ulaganju u visokoprofitabilne projekte visokog stepena rizika ❖ prodavanje usluga osiguranja ❖ usluge mirovinskog osiguranja ❖ usluge investiranja u v.p. ❖ usluge investicijskih fondova i anuiteta ❖ ponuda investicijskih i komercijalnih bankovnih usluga (npr. emisija novih v.p.) 4. Uloge koje su banke razvile u novije doba?

    More about Cemmercial Bankin Essay

      Open Document