Case Internal Audit Essay

2264 WordsDec 27, 201410 Pages
Глава 9- Проектирање на готовинските текови на проектот 1)Определување на временскиот период на проектот Прва акивност при проектирање на тековите е да се определи должината на периодот. Во оваа активност треба да се разгледаат сл. аспекти: * Физичкиот век на трајност на опремата: зависи од техничките карактеристики на опремата и интензитетот на користење, временските (климатските) услови... Како горна граница на проектот, се зема токму периодот на физичка трајност на средството. * Технолошкиот век на некој производен процес: периодот на тековите не треба да биде подолг од периодот на трајноста на технолошкиот процес. * Амортизационен век на фиксните ср-ва: економско трошење на ср-вата и максимален период на проекцијата може да биде оној што би го опфатил периодот во кој се влева делот од амортизацијата * Економскиот век на проектот: должина на функционирање на проектот на пазарот, се додека не се повлече од пазарот. Се искажува во број на години. Оперативен или експлоатационен (дел од економскиот век). Го опфаќа целиот животен век на проектот, од моментот на првиот фин одлив па се до крајот на оперативниот период. Периодот на проекција може да се подели на 2 дела: *експлицитен период на проекција: детална проекција на паричниот тек заснована на квантитативни претпоставки (не треба да биде подолг од 5,7 до 10 години). *период по експлицитниот период: се проценува ОВ 2) Проектирање на компонентите на паричниот тек Во инвестциониот период настанува инвестирање, а во оперативниот тек настануваат приливи и одливи.(приливи-одливи=нето приноси). Проектирањето на паричниот тек на проектот опфаќа три компоненти: *проекција на потребните инвестиции *проекција на оперативниот тек *проекција на ОВ 2.1)Проекција на потребните И Потребните И се состојат од две компоненти: *И во фиксни ср-ва *И во обртни ср-ва Во прединвестиционата фаза,

More about Case Internal Audit Essay

Open Document