Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Brand Essay

Open Document

Below is an essay on "Brand" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Konfigurimi I markës

Strukturimi I markës dhe organizimi


Ky kapitull shqyrton marrëdhëniet ndërmjet markimit (branding)   dhe marketingut brenda kompanive dhe mendjes   së konsumatorit.   Duke punuar nëpërmjet shembujve të shtatë P-ve të marketingut ne mund të shohim se si markimi   plotëson marketingun dhe në disa raste është pjesa kryesore   e planit të marketingut.   Siç e kemi parë,   markimi bashkëkohor ka një funksion të gjerë dhe funksionon   më mirë kur ai është përgjegjësi e të gjithëve në kompani. Si pasojë marketingu mund të përcaktohet si pjesa e thelbësore e asaj organizate, si pjesa qe vepron dhe sheh jashtë kompanisë.
Ky kapitull paraqet nënndarjet që përdorin   markat brenda një korporate. Ai përfshin markën e korporatës ,linjën e markës, markat e produkteve dhe zgjerimin në markë. Ai thekson përdorimin më të përshtatshëm të këtyre mjeteve të menaxhimit të markës në raste të ndryshme studimore. Ky kapitull do të shpjegojë disa nga rreziqet të përfshira në aktivitetet e   nën-markës.


Objektivat:

• Ilustron lidhjen midis marketingut dhe markimit.
• Shpjegon llojet e ndryshme të arkitekturës së   markës.
• Identifikon   nivelet e ndryshme të markimit.
• Analizon   përdorimin e   zgjerimit të markës.
• Vlerëson ekuilibrin ndërmjet markave globale dhe lokale.


Markimi dhe marrëdhënia e tij me marketingun

Cilado qoftë madhësia e korporatës, secili duhet të fokusohet në krijimin dhe shpërndarjen e produktit ose të shërbimit që konsumatorët dëshirojnë, me një çmim që ata janë të gatshëm të paguajnë. Megjithatë, në organizata moderne funksion i marketingut është ai që shpesh përcakton   zhvillimin e   produktit. Kjo mund të çojë në një humbje të përqëndrimit ndaj produktit që zhvillohet brenda ekipit, duke qënë se i lihet vetëm   ekipit të marketingut për të bërë të gjithë menaxhimin e markës.   Duhet pranuar një ekuilibër sepse një qasje e njëanshme që gjatë proçesit të krijimit të produktit   përqëndrohet   shumë vonë në vlerat e markës(sikurse...

Show More


Citations

MLA Citation

"Brand". Anti Essays. 21 Jun. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Brand-554669.html>

APA Citation

Brand. Anti Essays. Retrieved June 21, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Brand-554669.html