Blabla Essay

3091 Words13 Pages
[pic] Nama : No. IC : No. Angka Giliran : Kelas : Nama Guru : • Senarai Kandungan : |Penghargaan | | |Objektif Kajian | | |Kaedah Kajian | | |Hasil Kajian | | |Rumusan | | |Lampiran | | |Rujukan | | |Tugasan 2 | | Penghargaan Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan pertolonganNya, dapat saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah yang bertajuk Perayaan Tahun Baru Cina. Saya, Siti Nor Syahira bt. Ramly mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh semua pihak. Setinggi penghargaan kepada puan Pengetua, Puan Siti Aloyah bt Alias dan guru pembimbing saya iaitu Puan Janawati juga guru-guru Sejarah yang lain kerana tidak jemu memberi bimbingan dan tunjuk ajar agar saya memperoleh hasil kajian yang cemerlang.

More about Blabla Essay

Open Document