Biology Dictionary Essay

98943 Words396 Pages
MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG ThuËt ng÷ sinh häc Anh - viÖt Hµ néi - 2006 A A. flavus A. flavus AA - viÕt t¾t cña Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 ab initio gene prediction abambulacral thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èng ABC viÕt t¾t cña Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vËn chuyÓn ABC ABC Transporters nh©n tè vËn chuyÓn ABC abdomen bông, phÇn bông abdominal limbs (c¸c) phÇn phô bông abdominal muscle c¬ bông abdominal pores (c¸c) lç bông abdominal reflex ph¶n x¹ bông abductor c¬ gi¹ng, c¬ duçi abiogenesis (sù) ph¸t sinh phi sinh häc abiotic (thuéc) phi sinh häc, kh«ng sèng abiotic stresses c¨ng th¼ng phi sinh häc ABO blood group substances (c¸c) chÊt nhãm m¸u ABO ABO blood group system hÖ thèng nhãm m¸u ABO abomasum d¹ mói khÕ aboral xa miÖng, ®èi miÖng abortifacient chÊt ph¸ thai abortion 1. (sù) sÈy thai, truþ thai 2. thui chét abrin abrin abscess (sù) ¸p xe abscisic acid axit abscisic abscission (sù) rông absolute configuration cÊu h×nh tuyÖt ®èi absolute refractory period thêi kú bÊt øng tuyÖt ®èi absolute threshold ng−ìng tuyÖt ®èi absorbance chÊt hÊp thô absorbed dose liÒu l−ìng hÊp thô absorption (sù) hÊp thu absorption spectrum phæ hÊp thô abundance ®é phong phó abyssal (thuéc) ®¸y biÓn s©u th¼m abyssal zone vïng n−íc s©u abyssopelagic (thuéc) vïng s©u ®¹i d−¬ng 2 abzymes abzym Ac- CoA Ac- CoA Acanthocephala ngµnh Giun ®Çu mãc acanthozooid thÓ gai Acarina bé Ve bÐt acarophily thÝch ve rÖp acarophitisrn quan hÖ céng sinh ve-rÖp acaulescent (cã) th©n ng¾n acauline kh«ng th©n acaulose kh«ng th©n acceptor junction site ®iÓm liªn kÕt accept¬ accession thªm vµo, bæ sung accessorius 1. c¬ phô 2. d©y thÇn kinh phô accessory bud chåi phô accessory cell 1. tÕ bµo phô, tÕ bµo kÌm, trî bµo accessory chromosome nhiÔm s¾c thÓ phô accessory glands (c¸c) tuyÕn phô accessory hearts (c¸c) tim phô accessory nipple gai phô

More about Biology Dictionary Essay

Open Document