Biologi Rapport -Fisk Essay

1783 WordsAug 19, 20118 Pages
Indledning: Nogle fisk lever hele deres liv i de frie vandmasser, ofte i store stimer, andre fisk er knyttet til havbunden og søger deres føde her. De to forskellige levesteder kræver forskellige bygningsmæssige tilpasninger, ligesom fødevalg også afspejles i bygningstræk. Det er en af biologiens grundregler, at der er en tæt sammenhæng mellem form (bygning) og funktion (levevis og -sted). Formål med forsøget: Ved at undersøge og sammenligne to forskellige fisk - en makrel og en ulk - skal vi finde ud af hvilke bygningsmæssige og fødemæssige tilpasninger de har, som svarer til deres placering i havets økosystem. Hvor i havet lever de to fisk? Ved havbunden eller oppe i vandet? Hvad æder de? Spiser de plankton eller er de rovfisk? Materialer: 1 makrel 1 ulk (fladfisk eller torsk kan anvendes i stedet for ulk) En dissektionsbakke Saks Objektglas Stereolup Papirark i forskellige farver. Forsøgsvejledning: Fiskens form -tværsnit: Start med at placere de to fisk i bakken. Fritsvømmende fisk er oftest ovale i kropsform, mens bundlevende fisk er flade, trekantede eller åleagtige. Kan de to fisk ligge på maven eller vælter de? Hvad kan du udlede om deres levested heraf? Ulken kan ligge på maven. Det kan makrellen ikke. Makrellen er oval og lever i de frie vandmasser. Ulken lever på ganske lavt vand om sommeren, særlig i ålegræsområdet. Men om vinteren lever den noget dybere steder. Ulken er at finde på bunden af havet. Fiskens form - strømlinethed: Det er tungt at bevæge sig vand, cirka 800 gange mere besværligt end i luft. Fisk der svømmer meget er derfor tydeligt strømlinede, mens fisk der lever på havbunden som regel er mere klumpede. Hvad siger formen af de to fisk om deres levested? En makrelfisk er strømlinet. Det vil sige, den har afrundede former, der nedsætter luftmodstanden. Endnu engang kan vi konstatere, at makrellen

More about Biologi Rapport -Fisk Essay

Open Document