Benson Essay

730 WordsMay 7, 20123 Pages
Müşteriyi Yönetmek, Sadece Satış gücünü Değil Şirketlerin temel amaçları karlarını maksimize etmek, bunu yaparken de maliyetlerini en düşük seviyede tutabilmektir. Satış politikalarına ve müşteri ilişkilerine bu amaç doğrultusunda yön vermeye çalışırlar. Bu temel amaçtan yola çıkarak yeni satış stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerden maksimum etki beklenmesi kaçınılmazdır. Şirketin benimsediği satış yaklaşımı ve oluşturmuş olduğu satış stratejisinin istenilen sonuçları vermesi müşteri yönelimli bir satış programının doğru bir şekilde uygulanmasından geçmektedir. Müşteri yönelimli satış programında ise öncelikli olarak pazarlama karması stratejisinin doğru ve etkin bir şekilde oluşturulmalıdır. Müşteri, pazarlama karması elemanlarının orta noktasıdır ve ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım elemanlarının etkisi altındadır. Pazarlama ve satış stratejisinde tutundurma en önemli elemanlardan biridir. Doğru satış stratejisinin benimsenmesi, doğru tutundurma yönteminin uygulanması şirketi üst seviyeye taşımada oldukça etkilidir. Şirket, bulunduğu sektör, sattığı ürünlerin yapısı, müşteri portföyü ve rakiplerinin durumuna göre satış stratejisini oluşturmalıdır. Kişisel satış, telefonla satış, medya reklamları ve doğrudan posta reklamcılığını maliyetleri de göz önünde bulundurularak değerlendirmeli ve satış politikasına en uygun olanlar ile tutundurma stratejisini oluşturmalıdır. Müşteri yönelimli satış programında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta satış ekibinin tasarımlanıp organize edilmesidir. Satış gücünün doğru bölgeler ile var olan müşteriler veya yeni müşterilere dağıtılması işlemi doğru olarak gerçekleştirilirse satış elemanlarını motive etmek, yeni satış gücünün alınıp, seçilip, eğitilmesi maliyetleri en aza indirilebilir. Müşterilerle olan ilişkilerin devamlılığının sağlanması, özellikle şirket birleşmelerinde, satın

More about Benson Essay

Open Document