Behtraeen Ummat Essay

681 WordsSep 3, 20123 Pages
Behatareen Ummat Alhamdulilahi wahda was-salata was-salamu A'la malla nabiya bada. Bismallah hir rahaman nir raheem Assalam alaykum wa rahmath... Allah subhanawa talla suray A'le imran ki 110 ke ayat me farmate hain ki "KUNTUM KHAYRA UMMATIN UKHRIJAT LINNAASI TA-MURUUNA BIL-MA-RUUFI WA TAN-HAWNA ANIL MUNKARI WA TU -MINUUNA BILAAH. WA LAW AAMANA AHLUL-KITAABI LAKAANA KHAYARAL-LAHUM: MIN-HUMUL-MU-MI-MUUNA WA AKSARU-HUMUL-FASSI-QUUN." "tum sabse behatareen ummat ho jo insano ke liye uthayi gayiho" Allah s talla jitne bhi maqlooqat banayi, usmai se sabse acchi aur unchi maqlooq kaunsi hai? insan! kyu ki Allah ne insaan ko "Ashraful maqlooqat kaha hai yani sabse bahatareen aur Ashraf maqlooq. ab insan jo ashraf-ul-maqlooq hai, unmai iman lane walon ka darja bada hai. warna kuch nahi! lekein jo log iman laye aur Musalman hai aur unhe Allah ne islam ki daulat se nawaza hai aur jo ashraful -ul- maqlooqat bhi hai, umnai se Ummat-e-Muhammadiya ka muqaam bahot bada hai. yani pehla sharf insaan hona,yani ashraful maqlooq hona dusra Musalman hona, teesra sharf aur allah ka bada ehsan aur karm ye hai ke unhone hame Ummat-e-Muhammadiya mai paida kiya. Allah ne bina mangey he hame in saare ahsanat se nawaza,jo ke sabse badi neymat hai hamare liye. uspar Allah hame yani hum Musalmnao ko jinhe Allah ne itna nawaza hai, inke itne tareef ki hai, unse mugatib hokar Allah Sure A'al imran mai kehta hain ki "tum behtareen ummat ho" Allah swt hamari phir tareef kar rahe hain aur hame sabse behtareen umaat keh rahe hain! Agar koi mamuli se insan hamari tareef kare toh hum phoole-nahi samate, yahan to Allah swt hamari tareef kar raha hai, jo hamara khaliq hai. aur afsoos koi Musalman isse sunna bhi nahi chahte aur nahi ye jante hain ki Allah unhe itna pasand karta hai ki unke itni tareef kar raha hai. lekein kya ye tareef ke kabil ham

More about Behtraeen Ummat Essay

Open Document