Basic Power Electronic Essay

18007 Words73 Pages
ELECTRICAL ENGINEERING Thiết kế điều khiển cho các bộ biến đổi Điện tử công suất Mô hình hóa và thiết kế các mạch vòng điều chỉnh Trần Trọng Minh 12/4/2013 Lecture notes on modelling and design of control system for power electronic converter Table of Contents 1 Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho Boost ConverterEquation Chapter (Next) Section 1 ........ 3 1.1 1.2 1.3 Hàm truyền đạt cho Boost Converter ở chế độ dòng liên tục (CCM) ............................... 3 Mạch vòng điều chỉnh điện áp .......................................................................................... 6 Thiết kế các khâu điều chỉnh trong mạch vòng điện áp .................................................... 7 Chọn tụ đầu ra .............................................................................................................. 7 Lựa chọn điện trở của cuộn cảm rL .............................................................................. 8 Tách biệt tần số của cặp điểm cực và điểm zero bên phải trục ảo RHPzero................ 8 Tăng cường độ dự trữ pha bằng mạch feedforward ..................................................... 9 Khảo sát tính ổn định của thiết kế .............................................................................. 11 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4 Ví dụ tính toán................................................................................................................. 11 2 MÔ HÌNH HÓA CÁC BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC ĐÓNG CẮT TẦN SỐ CAOEquation Chapter 2 Section 2 ............................................................................................................. 14 2.1 2.2 Các phương pháp mô hình hóa bộ biến đổi đóng cắt tần số cao ..................................... 14 Phương pháp trung bình hóa hệ phương trình trạng thái ................................................ 14 Xây dựng phương trình trạng thái trung bình cho

More about Basic Power Electronic Essay

Open Document