Bao Hiem Phi Nhan Tho Essay

449 WordsFeb 27, 20132 Pages
Xuất phát từ các yếu tố tự nhiên cũng như kinh tế xã hội, rủi ro hình thành, tồn tại rất nhiều, rất đa dạng xung quanh con người và có thể gây ra hậu quả tổn thất bất kì lúc nào đối với các đối tượng khác nhau, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, và sản xuất của con người. Con người nhận thức các rủi ro xung quanh mình và tìm cách chống dỡ bằng các phương thức rất đa dạng. Một trong những phương thức đó là bảo hiểm. Nhìn nhận Bảo hiểm dưới góc độ quản lý rủi ro, một tập đoàn Bảo hiểm lớn của Mỹ cho rằng: “Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho doanh nghiệp Bảo hiểm. Công ty đó sẽ chi trả bồi thường cho người được Bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi Bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm” . Nói theo cách khác, “Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra”2. Kỹ thuật bảo hiểm sẽ giúp cho người ta quy tụ được một số đông người, trong đó, sẽ chỉ có một số ít người gặp rủi ro và bị tổn thất. Họ sẽ được người bảo hiểm bồi thường và số tiền bồi thường đó được lấy từ quỹ bảo hiểm do đám đông cùng tham gia đóng góp dưới hình thức Phí bảo hiểm. Bằng cách này, rủi ro có thể sẽ được cả cộng đồng gánh chịu hay nói cách khác nó được hoán chuyển từng phần nhỏ qua từng người khác. Như vậy, bảo hiểm cũng là một hình thức hoán chuyển rủi ro. Luật Kinh doanh Bảo hiểm Việt Nam (2000) định nghĩa: “Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết” và “Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo

More about Bao Hiem Phi Nhan Tho Essay

Open Document