Ballada Bezludna Essay

687 Words3 Pages
BALLADA BEZLUDNA 1. Discuss how vocabulary and other aspects of language serve to establish the voice of the poem. o nie człowiek przedstawia łąkę, bo stwierdza, że nie padł na nią nawet ludzki wzrok, to „duch opowieści" opisuje przestrzeń niedostępną dla ludzkiego oka. Bolesław Leśmian „Ballada bezludna" Ballady bywają różne. Opowiadają o zbójcach czyhających na podróżnych, o rusałkach wyłaniających się z wód jeziora, o duchach i upiorach. To twory fantastyczne, które powstały z ludowej fantazji. Aż tu nagle „Ballada bezludna"... Ten wiersz nie opowiada o zjawiskach nadprzyrodzonych takich jak u Mickiewicza, nie ma tu postaci fantastycznych takich jak w balladach romantycznych, w ogóle w niczym nie przypomina ballady. Skąd więc tytuł „Ballada bezludna"? Skoro to przestrzeń wolna od ludzkiej obecności, kto ją widział i opisuje w utworze? To nie człowiek przedstawia łąkę, bo stwierdza, że nie padł na nią nawet ludzki wzrok, to „duch opowieści" opisuje przestrzeń niedostępną dla ludzkiego oka. W analizowanym wierszu podmiot liryczny ujawnia się inaczej niż to zwykle bywa. Trzy strofy przedstawiające łąkę mają charakter bezosobowy i przeważają w nich zdania oznajmujące, to charakterystyczne dla poezji opisowej. Natomiast w trzykrotnie pojawiającym się refrenie wypowiada się jakaś osoba bezpośrednio. Świadczą o tym zaimki „mój", „mi", zdania sformułowane są w postaci pytającej i wykrzyknikowej. I ten właśnie podmiot jest oddalony od łąki, może tylko pytać o swoją nieobecność. Owa bezludność ma także drugą stronę: okazuje się bowiem, że na tej nietkniętej ludzka stopą łące z mgły miała się ukształtować jakaś postać dziewczęca, ale „spoczęła niezjawiona". Natura miała więc sama z siebie wyłonić człowieka. Nawiązując do mitu o powstawaniu człowieka, poeta przedstawia sam wysiłek tworzenia. Można się domyślać, że chodzi o naturę pierwotną, kiedy

    More about Ballada Bezludna Essay

      Open Document