Automatics Essay

790 WordsDec 30, 20124 Pages
2.3 Мерни претворувачи на брзина Постојат два вида на претворувачи на брзина: претворувачи на праволиниска брзина и претворувачи на аголна брзина кои уште ќе ги викаме и претворувачи на брзина на ротација. Се применуваат различни принципи на претварање на брзината во електричниот сигнал, а најчеста е употребата на електромагнетските мерни претворувачи кои и ќе ги опишеме. Но, сепак пред да ги опишеме денес најчеста примена на претворувачи имаат добро познатата класична изведба на центрифугалниот претворувач на брзина на ротација прикажан на слика 2.30. [pic] Слика 2.30 Центригугалениот претворувач на брзина се темели на зависноста на центрифугалната сила од брзината на ротација Тој претворувач има историска улога во развитокот на автоматизацијата како составен дел на Ваттовиот управувач. Делува на принцип на рамнотежата на силата: центрифугалната сила Fc држи рамнотежа на силата на пенкалото, Fp. Центрифугалната сила зависи од брзината на ротација, па рамнотежата на положбата е мерка за брзината на ротација. Во примерот на сликата смените се претвораат во електричен сигнал со разликата на трансформаторот, па вредноста на електричниот сигнал е пропорционален на брзината на ротација. Наједноставниот електромагнетски претворувач се состои од перманентен магнет и намотка. При мерењето може да се движат намотката или магнетот, а како последица во намотката се индуцира напон пропорционален на брзината. Таков претворувач е прикажан на слика 2.31. [pic] Слика 2.31 Принцип на изведба на индуциран претворувач на брзина Меѓутоа, посебна важност имаат електромагнетските претворувачи на аголна брзина или брзина на ротација. Тие вклучуваат претворувачи што ги нарекуваме тахометри, па целото подрачје на мерење често се нарекува тахомерење. Основни типови на претворувачи се еднонасочни претворувачи на брзина и наизменични претворувачи на

More about Automatics Essay

Open Document