Assessment Essay

290 WordsOct 7, 20112 Pages
Assessment tools in the Learning Environment Soldiers Hills Elementary School Objective: follow the simple two steps command/direction correctly. Grade and section | Subject matter | Assessment tools | Evaluation | Grade III-3 | EnglishInstructional materialCharts, pictures, phrases on strips | Group 1 Read the comic strip and discuss | Listen carefully to the commands and follow it1.draw a big square and write the name of your section inside it2.write the word girl and ring all the consonant letters3.draw the sun and color it yellow4.write the word basket and underline all the vowel letters.5.draw a big circle and draw a small star inside it. | Noted by; approved by; prepared by; _________________ ________________ Belinda Blessie Calina Teacher observer College Supervisor BEED-4A Assessment tools in the Learning Environment Soldiers Hills Elementary School Lesson objective | Subject matter | Learning activities | Evaluation | Nakadadalo at nakasasali lagi sa pagtaas at pagbaba ng watawat | Valueskagamitan;Larawan, aklat at tsart | Paksang aralin; Pagdalo at pagsali lagi sa pagtataas ng watawatKuwento: “dali! Doris! dali!” batayang aklat; dd.64-66Gawain sa pagkatuto;I.Oras ng pakikibahagi c. pagtatala ng mga batang pumasok d.pagbibigay ng kuro kuro tungkol sa isang pangungusap. Pinagsumikapang gawin ang gawaing hindi kayang gawin tulad ng pagsulat.Pagganyak;Pagtatanong ng guro sa mga bata.Sinasali ba kayo lagi sa pagtaas at pagbaba ng watawat sa pagbaba nito? | II.Pansaloobing pagsasanay Ipakita ang T kung tama at M kung mali1.magpaturo kung hindi alam ang gawain2.matulog

More about Assessment Essay

Open Document