Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Assessment Essay

  • Submitted by: lhaicamhai
  • on October 7, 2011
  • Category: English
  • Length: 290 words

Open Document

Below is an essay on "Assessment" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Assessment tools in the Learning Environment
Soldiers Hills Elementary School
Objective: follow the simple two steps command/direction correctly.
Grade and section | Subject matter | Assessment tools | Evaluation |
Grade III-3 | EnglishInstructional materialCharts, pictures, phrases on strips | Group 1     Read the comic strip and discuss | Listen carefully to the commands and follow it1.draw a big square and write the name of your section inside it2.write the word girl and ring all the consonant letters3.draw the sun and color it yellow4.write the word basket and underline all the vowel letters.5.draw a big circle and draw a small star inside it. |

Noted by;                                                       approved by;                                   prepared by;
_________________                                 ________________                           Belinda Blessie Calina
  Teacher observer                                     College Supervisor                                       BEED-4A                                    
Assessment tools in the Learning Environment
Soldiers Hills Elementary School
Lesson objective | Subject matter | Learning activities | Evaluation |
Nakadadalo   at nakasasali lagi sa pagtaas at pagbaba ng watawat | Valueskagamitan;Larawan, aklat at tsart | Paksang aralin;     Pagdalo at pagsali lagi sa pagtataas ng watawatKuwento: “dali! Doris! dali!” batayang aklat; dd.64-66Gawain sa pagkatuto;I.Oras ng pakikibahagi     c. pagtatala ng mga batang pumasok     d.pagbibigay ng kuro kuro tungkol sa isang pangungusap.   Pinagsumikapang gawin ang gawaing hindi kayang gawin tulad ng pagsulat.Pagganyak;Pagtatanong ng guro sa mga bata.Sinasali ba kayo lagi sa pagtaas at pagbaba ng watawat sa pagbaba nito?     | II.Pansaloobing pagsasanay       Ipakita ang T kung tama at M kung mali1.magpaturo kung hindi alam ang gawain2.matulog na lamang kung hindi alam ang gawaing ibinigay ng guro3.ipagawa sa kapatid kung hindi alam gawin4....

Show More


Citations

MLA Citation

"Assessment". Anti Essays. 19 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Assessment-115598.html>

APA Citation

Assessment. Anti Essays. Retrieved April 19, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Assessment-115598.html