Asignment Essay

5015 Words21 Pages
[pic] FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES HBEC 1103 INTRODUCTION TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION PENGARUH KONTEMPORARI PADA KANAK-KANAK DAN KELUARGA DI MALAYSIA NURUL HAIZUM FADILAH BINTI JUMADIL 890429-12-6456 012-8877350 Na_Whatever@yahoo.com Tutor’s name: Learning Centre: SANDAKAN LEARNING CENTRE JANUARY 2012 Semester Isi kandungan |BIL |TAJUK |MUKA SURAT | |1 |PENGHARGAAN |1 | |2 |PENGENALAN |2 | |3 |UNIT KELUARGA DI MALAYSIA YANG SENTIASA BERUBAH |3-7 | |4 |PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA |8-9 | |5 |PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK |10-12 | |6 |DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK |13-16 | | |LANGSUNG | | |7 |ISU-ISU SOSIAL SEPERTI PERUMAHAN, KEMISKINAN, DAN KESEJAHTERAAN DAN GAYA HIDUP YANG |17-18 | | |SIHAT | | |8 |KESIMPULAN |19-21 | |9 |RUJUKAN

More about Asignment Essay

Open Document