Apex University Last Essay

45404 Words182 Pages
|[pic] | [pic] Những nhân tố vô hình tạo nên sự ưu tú: Hệ thống Quản trị với cuộc tìm kiếm con đường xây dựng một trường đại học nghiên cứu đỉnh cao cho Việt Nam Tháng 6 năm 2009 Mục lục Giới thiệu A. Tổng quan 3 B. Nguy cơ và triển vọng 5 C. Chính sách của nhà nước Việt nam 6 D. Cuộc tranh luận trên cả nước 7 E. Về bản báo cáo này 8 PHẦN MỘT. Giáo dục Việt Nam ngày nay I. Tầm mức khủng hoảng 10 II. Chính sách đối với giảng viên 15 PHẦN HAI . Về một trường đại học nghiên cứu hiện đại I. Những đặc điểm đáng mong muốn của một trường đại học nghiên cứu Việt Nam 16 1. Đem lại những chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất 17 2. Tạo ra những kiến thức có tính chất lợi ích cho xã hội 17 3. Liên kết với dòng chảy tri thức toàn cầu. 17 4. Thu hút những người thông minh nhất và tốt nhất 18 II. Về hệ thống quản trị 18 A. Tự do Học thuật 19 B. Tự chủ 19 C. Trách nhiệm giải trình và sự minh bạch 21 D. Tài chính ổn định 22 E. Cơ chế chọn lọc dựa trên tài năng 22 F. Khát vọng tự so sánh mình với những gì tốt nhất 24 G. Cạnh tranh 25 III. Vai trò của Nhà nước: kiểm soát hay giám sát ? 25 IV. Tài chính, Tư nhân hóa và Lợi ích công 27 V. Vai trò của Hợp tác quốc tế 31 A. Những hoạt động giao lưu theo truyền thống 32 B. Những chương trình đào tạo nhập khẩu từ nước ngoài 33 C. Xây dựng cơ chế vận hành của nhà trường 34 PHẦN BA. Nghiên cứu một số trường hợp điển hình I. Trung Quốc 37 II. Ấn Độ 41 III. Hàn Quốc 47 PHẦN BỐN. Một số đề xuất về chính sách 1. Cung

More about Apex University Last Essay

Open Document