Ang Baliw Ni Mayette Bbayuga Essay

1140 Words5 Pages
“Ang Baliw” ni Mayette Bayuga Mga Tauhan: Soreen, Markus, Vance, Cecille, Dra. Garcia, Belle at Michelle Daloy ng Kuwento 1)pag-uusap nina Cecille at Vance tungkol sa pagkabaliw ni Soreen • Alalahanin na kilala lamang ni Cecille si Soreen sa larawan at dahil sa naririnig niyang kuwento ni Vance tungkol sa kanya. 2) pagsama ni Cecille kina Vance, Betzy at Markus dahil ipa-psychiatrist si Soreen • Ang batayan ng kabaliwan ni Soreeen ay ibinase sa pagbabasag niya ngunit kung babalikan lahat ng pinagdaanan ni Soreen mula Hongkong hanggang panloloko at pananakit ni Markus, hindi ba’t may pinanggagalingan ang pagwawalang iyon? 3) sa PGH, kinausap ni Cecille si Soreen kaya nalaman ang mga kontradiksyon sa kuwento ni Vance tungkol kay Soreen tulad ng: • Para kay Vance, nagbuhay dalaga si Soreen sa Hongkong at umalis siya dahil m ukhang pera siya. • Para kay Soreen, tiniis niya mawalay sa pamilya dahil kailangang kumayod dahil hindi “stable’ ang trabaho ni Markus. 4) Kinausap ng doktor, napansin ang pasa ni Soreen kaya sumagot si Vance. • Tila sinalo nito si Markus, sa pagsasabing binugbog niya upang makuha ang panaksak na gagamitin ni Soreen para magpakamatay. 5) Kailangan ng magbabantay pero dahil iritable at ayaw gumastos ni Betzy para sa nurse, kaya si Cecille ang nagprisinta magbantay. 6) Umalis sina Betzy at Vance na tila pabor sa kanila. Nakapag-usap muli sina Cecille at Soreen tungkol sa mga hinanakit ni Soreen. • Nag-asawa ng iba si Markus, nagkaanak • Gusto niyang gumanti gamit ang manliligaw na Swiss German pero nang dumating ito sa Pilipinas, sa ibang babae niya ito ipinareha. 7) Pinatulog si Soreen ng doktor, humingi ng kumot si Soreen at unan pero ipinamikuha ni Dra. Garcia na nasa Charity ward sila kaya magtiis sila, na para bang wala silang karapatan maghangad ng higit pa sa dinatnan. 8)

    More about Ang Baliw Ni Mayette Bbayuga Essay

      Open Document