Analiza Teritorijalne Raširenosti Essay

15896 WordsMar 25, 201464 Pages
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU Završni rad iz kolegija: BANKARSTVO Analiza teritorijalne raširenosti poslovne mreţe banaka i koncentracija u bankarskom sektoru u Brodsko-posavskoj ţupaniji u razdoblju od 2005. do 2012. godine Student: Kristina Vidović Mentor: Prof. dr. sc. Branko Matić Osijek, rujan 2013. godine SADRŢAJ: 1. UVOD .................................................................................................................................... 1 2. EVOLUCIJA BANAKA I NJIHOVIH USLUGA ................................................................. 2 2.1. Banke kao financijske institucije..................................................................................... 2 2.2. Uloga banaka kroz povijest ............................................................................................. 2 2.2.1. Začetak bankarstva na Starom kontinentu................................................................ 3 2.2.2. Povijesni razvoj bankarskog sustava u Novom svijetu ............................................ 4 2.3. Vrste bankarskih usluga .................................................................................................. 6 2.3.1. Bankarske usluge koje su se nudile kroz povijest .................................................... 6 2.3.2. Usluge banaka razvijene u novije vrijeme ............................................................... 8 2.3.3. Glavne uloge koje banke imaju u gospodarstvu ..................................................... 11 2.4. Trendovi iz okoline koji utječu na banke ...................................................................... 12 2.5. Funkcije banaka............................................................................................................. 14 2.6. Ciljevi bankarskog poslovanja

    More about Analiza Teritorijalne Raširenosti Essay

      Open Document