Analiza Essay

1526 Words7 Pages
* Вовед- Од инженерска гледна точка, познавањето на вистинското однесување на системот за да се создаде дупликат кој ќе ги има истите карактеристики како оригиналот, со користење на компјутер или модел се нарекува симулација. * Суштина на симулација- Настанот предизвикува промена на состојбата на системот. Симулацијата се карактеризира со програмиски јазици и симулациски пакети. Пример- Долго време симулацијата е главна алатка кај дизајнерите. На пример, симулирање на авион во воздушен тунел е стандардна вежба кога нов авион ќе се дизајнира. Теоретски, правото на физиката ни дозволува да ги употребуваме истите информации за тоа како изведбата на авионот се менува, се менуваат и дизајнерските параметри, но практично анализите ке бидат премногу комплицирани за да се направи сето тоа. Друга алтернатива е да изградиме вистински авион со алтернативен дизајн и да го тестираме вистински (да лета во воздух), за да го избереме вистинскиот дизајн, но сето тоа е многу скапо, а и не сигурно. Затоа сетоа тоа се прави комјутерски и виртуелно се испорбува летот на авионот. Секако тоа се прави со посебни математички формули. Преку симулацијата се одредува како вистински би бил контролиран авионот во воздухот. Кога детално ќе се изгради на овој начин, прототипот може да се изгради и да се тестира во вистински лет и да се дизајнира. * Симулационен модел- Симулационениот модел треба да биде формулиран за да се опише работата на системот и како тој да биде симулиран. * Дефиниран систем- бројот на клиенти се редат во системот * Сместен во некоја адреса на симулационата програма, со кој ќе се снима текот на времето Голем напредок е направен во развојот на специјален софтвер за ефикасно интегрирање на симулационен модел во компјутерска програма, а потоа за вршење на симулација. Сепак, кога се занимава со релативно комплексни системи, симулацијата има

More about Analiza Essay

Open Document