Analise Essay

998 WordsFeb 21, 20144 Pages
№112 «Шу гун учин соз» (№465) L: «Шу гун учин соз» программасынын толкунында биз сизин билен тэзеден душушып билйэндигимизе мен орэн шат. Бизин геплешиклеримизде сиз Худай хакда, Она болан иман хакда, Иса Месихдэки тэзе яшайыш хакда эшидип билерсиниз. Шу гун биз сизин билен «Гокдэки Атамыз» догасынын устунде пикирленип горерис. Музыка M: Бир гезек Иса Месихин шэгиртлери Онун нэхили дога дилег эдишини эшидип, Онун янына гелип: «Я Реб! Бизе дога дилег этмеги оврет» диййэрлер. Луканын хош хабарынын шу аятындан биз дога дилег этмеги овренип болжакдыгыны билип билйэрис. Мукаддес Язгыдан биз дога дилег этмегин ажайып мысалларыны тапярыс. Дога дилег этмек – бу адамын Худай билен геплешмегидир. Мысал учин, 50-и мезмурдакы Давудын гунэлерини боюн алып Худая йузленип тоба эдйэн дога дилеги, бу догасында ол эден гунэлерини боюн аляр. Ене бир мысал- Даниилин догасы. Даниил Вавилонда есирликде боляр, оз халкынын гелжеги хакда чуннур ойланяр. Бу дога дилеги сиз Даниилин китабынын 9 бабында улы гызыкланма билен окап билерсиниз. Пыгамберин башдан гечиренлерине душунмэге чалышжак болук, оны озунизин дилегиниз эдин. L: Доганын ене бир горнуши – бу «Гокдэки Атамыз» догасыдыр. Оны ене Реббин догасы дийип атландырярлар. Ол Хош Хабарда ики гезек язылыпдыр. Мен сизи озунизин Мукаддес Китабынызы алып Маттанын хош хабарынын 6 бабыны ачмагыныза чагырярын. Гелин бу дога середип гечелин. M: Озалы билен, онун орэн гысгадыгыны беллэп гечмели. Шунун он янында догрудан – догры Иса Месих Худая оларын коп созли догаларыны эшитмек яраяр дийип пикир эдйэн кэбир адамлар хакда айдяр. Ол шу ерде доганын говрумине гаранда, онун манысы хас важыпдыр дийип душундирйэр. L: Иса Месих шейле диййэр: «Эмма сен дога эденинде оз отагына гирип, гапыны яп-да, гизлинликдэки Атана дога эт, гизлинликде эдилени горйэн Атан сана оны ачык гайтарып берер». Бу аят, биз рухы затлары озумизе шохрады ве

More about Analise Essay

Open Document