An Altaic Analysis of Some Old and Middle Turkish Words

662 Words3 Pages
ESKİ VE ORTA TÜRKÇEDE BAZI SÖZCÜKLERİN ALTAYİSTİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Özet Bu çalışmada Eski ve Orta Türkçedeki bazı sözcükler Altayistik açısından incelenmiş ve genç Türkologlara konunun önemi örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkoloji çalışmaları, Altayistik, Eski ve Orta Türkçe AN ALTAIC ANALYSIS OF SOME OLD AND MIDDLE TURKISH WORDS Abstract In this study, some of the words in Old and Middle Turkish and adolescents were examined in terms of Altaistic and the importance of the issue to young Turcologist was tried to explain with examples. Keywords: Turcology, Altaistic, old and middle Turkish Türkoloji artık kendi başına yetmemektedir. Eski Türkçenin izlerini takip edebilmek için Ana Altayca, Ana Türkçe, Ana Moğolca, Klasik Moğolca (Moğolların Gizli Tarihi/Mongol-un Niguça Topçiyan, Altan Topçi) gibi temel bilgileriden haberdar olmak gerekmektedir. Tabii olarak Mançu-Tunguzca, Korece ve Japoncayı da bilmek Türkoloji araştırmaları için büyük bir avantajdır. Türkolojinin kapıları 1986’ya göre oldukça geniş biçimde açılmıştır. Artık Moskova üzerinden öteki Türk ülkelerine geçmek yerine, doğrudan bu ülkelere gidilebilmektedir. Bizler çok uzak bir rüya ülkesi gibi görünen Yakut (Saha) yurdu, Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Altaylar artık 12 saatlik mesafeden de azdır. Benim öğrenciliğim zamanında rahmetli Reşid Rahmeti Arat, Ahmet Caferoğlu ve Saadet Çağatay’ın okuttuğu “Türk Lehçeleri” konulu derslerin gramer ve sözlükleri yeni yetişen Türkiye Türkologları tarafından birkaç kez yazılmıştır. Radloff’un “Probenleri”nden tanıdığımız Türk Destanlarının hemen tamamı Türkiye Türkologları tarafından derlenmiş, yorumlanarak yayımlanmıştır. “Manas Destanı”nın en küçük meselesi bile Türkiye’de halledilmiş, pek çok yayını yapılmıştır. 96 Altayistik konusu Türkiye’de en az işlenen konudur. Rahmetli

More about An Altaic Analysis of Some Old and Middle Turkish Words

Open Document