Amylas Essay

479 Words2 Pages
Enzym i saliv Inledning I människans saliv finner vi ett enzym som kallas amylas, och det är med hjälp av det som den kemiska processen för hennes matsmältning tar vid. Dess uppgift är följaktligen att sönderdela stärkelse och omvandla det till socker. Livsmedel som innehåller mycket stärkelse men lite socker, exempelvis, ris och potatis, smakar lite sött när de tuggas. Detta är således till följd av amylas som omvandlar en del av stärkelsen till socker i munnen. Syfte och frågeställning Enzymet i fråga är alltså betydelsefullt och utan det skulle stora delar av de kolhydraterna som vi människor konsumerar inte kunna bearbetas optimalt, därav en begränsad mängd energi. Men hur god förmåga har amylas att sönderdela stärkelsen av dessa kolhydrater? För att ta reda på det ska jag undersöka om amylas fungerar bäst i neutral eller i sur miljö. Hypotes Jag tror att effekten av amylas vid de olika ph- nivåerna kommer att variera. När enzymet har ett ph-värde nära 7 (neutralt) tror jag att effekten kommer vara optimal, men när värdet avtar eller stiger lär effekten bli den motsatta. Metod och material Metodval bör ske utifrån vilken sorts frågeställning man söker svar på, därav följande: * Märkning av fyra provrör med A, B, C och D * 1ml vatten i provrör A * 1ml amylaslösning i prov rör B, C och D * Kokning av amylaslösningen i provrör B, vilken jag värmer försiktigt * Tillsättning av tre droppar utspädd saltsyra i provrör C * 5ml stärkelselösning i samtliga provrör * Efter ca 10 min tillsätts en droppe jodlösning i samtliga rör. (Noterbart är att jod och stärkelse tillsammans ger en blå färg). För att kunna genomföra min undersökning behöver jag bevisligen material, vilka är följande: Stärkelse, utspädd saltsyra (2 M), jodlösning, destillerat vatten, bägare (200cm3), bägare (50cm3), bägare (200cm3), spatel, e-kolv

    More about Amylas Essay

      Open Document