Alcohol Essay

6835 WordsFeb 11, 201228 Pages
במסגרת מקצוע מדעי החברה בהנחיית: תמי שרון מגישה: דורי חמוי 2012 תוכן עניינים מבוא לעבודה..........................................................................3 פרק 1 עמדות .........................................................................4 פרק 2 אלכוהול והשפעותיו.........................................................7 פרק 3 הבדלים פסיכולוגיים וחברתיים בין בנים לבנות.....................9 פרק 4 הבדלי המגמה בצריכת אלכוהול בקרב בנים ובנות...............13 סיכום הרקע התיאורטי..............................................................14 מבוא למחקר המעשי................................................................17 דוגמת שאלון...........................................................................18 ממצאים וגרפים........................................................................19 דיון ומסקנות............................................................................23 סיכום כללי............................................................................... רשימת מקורות......................................................................... נספחים: טבלאות אקסל.............................................................. מבוא – נושא העבודה הוא שתיית אלכוהול שמעסיק בני נוער רבים. העמדות, החיוביות והשליליות, של בני נוער לגבי האלכוהול משפיעה על כמות ותדירות שתיית האלכוהול בקרב בני הנוער. נושא זה פופולארי מאוד ועולה בשיחות רבות בין בני הנוער ובתי הספר מקדישים לנושא תשומת לב מיוחדת ולאחרונה הנושא תפס מקום בהתייחסות הממלכתית למשל : "יום ללא אלכוהול" שנערך בישראל. במחקר זה אבדוק, האם קיימים הבדלים בעמדות כלפי השתייה וצריכת אלכוהול בין בנים ובנות בקרב בני נוער? כאשר השערת המחקר שלי היא שלבנים עמדה חיובית יותר כלפי אלכוהול מאשר לבנות. כדי לחקור שאלה זו אשתמש בשאלונים שיחולקו בין 20 בנים ו 20 בנות, שאלונים אלו יבדקו את הבדלי העמדות בין בנים לבנות לגבי אלכוהול. כשאסטרטגית המחקר שלי היא כמותית. בחרתי

More about Alcohol Essay

Open Document