Albania Notes Essay

1590 WordsMar 21, 20157 Pages
ALBANIA Na lata 1943-1944 przypada czas okupacji hitlerowskiej w Albanii. Działała wtedy silna partyzantka zdominowana przez komunistów. We wrześniu 1942 roku powołano Front Wyzwolenia Narodowego skupiający siły antyfaszystowskie w celu walki o wolną i demokratyczna Albanię. Skrzydłem militarnym FWN stała się UNC- Armia Wyzwolenia Narodowego. Była to najsilniejsza siła polityczna i wojskowa kraju. Dowódcą armii został przedwojenny oficer Spiro Moisiu , a przywódcą ruchu oporu Enver Hodża. Armia Wyzwolenia Narodowego dysponowała własnymi batalionami i brygadami, otrzymywała wsparcie od brytyjskiego wywiadu. Z powodu dominacji komunistów doszło w nim do rozłamów. W listopadzie 1942 roku powstał konkurencyjny Front Narodowy – Balli Kombëtar skupiający zwolenników demokratycznych i niesocjalistycznych przeobrażeń Albanii, zaś rok później powstała organizacja Lëgalitëti, grupująca zwolenników monarchii. 22 października 1944 - powołano Tymczasowy Rząd Wyzwolenia Narodowego w Beracie. Doszło do wybuchu wojny domowej w której walczyli komuniści przeciw Balli Kombetar i Legaliteti. Wzniecono powstania w Koplik (23 stycznia 1945) i w Szkodrze – tzw. powstanie postrybskie (9 września 1946 ). 2 grudnia 1945 roku zorganizowano wybory parlamentarne. Blok rządowy uzyskał 94%. To pozwoliło na proklamowanie Republiki Albanii 11 stycznia 1946 po detronizacji Zoga I. Na czele państwa staje Enver Hodża. Frakcje w Albańskiej Partii Komunistycznej: * Enver Hodża * Koczi Dzodze * Sejfulla Maleshova Policja Sigurimi kierowana przez Koci Dzodze zajmowała się zwalczaniem przeciwników komunizmu oraz kościoła katolickiego. W latach 1945-1948 Albania utrzymywała kontakty z Jugosławią. Tito reprezentował Albanię na forum międzynarodowym, zawarł z nią wiele układów o zniesieniu granic celnych oraz ujednoliceniu cen i walut. Ponadto Jugosławia wspomagała Albanię kredytami.

More about Albania Notes Essay

Open Document