Akta Pekerjaan Essay

379 WordsOct 15, 20132 Pages
Akta Pekerjaan Kategori Pekerja Di bawah Akta Pekerjaan Kategori-kategori pekerja yang dilindungi oleh Akta Perkerjaan a) Pekerja-pekerja dengan gaji tidak melebihi RM1500 sebulan. b) Tanpa mengambil syarat gaji tersebut, pekerja-pekerja berikut juga dilindungi oleh Akta Pekerjaan pekerja yang terlibat dengan pekerjaan kasar /tukang perantis pekerja yang mengendali/menjaga kenderaan yang mengangkut penumpang atau barang atau untuk tujuan perdagangan. pekerja yang menyelia pekerja-pekerja lain dalam melaksanakan kerja-kerja kasar. pekerja dalam sebarang kapal berdaftar di Malaysia. (rujuk m/s 65 Longman) Pekerja domestik/Pembantu Rumah Hak-Hak Pekerja Berkenaan Upah dan Gaji a) Tempoh gaji- gaji dibayar sekurang-kurangnya sekali sebulan dan tidak lewat daripada 7 hari selepas tamat tempoh pembayaran gaji. b) Pendahuluan gaji- Jumlah pendahuluan sama dengan jumlah gaji sebulan. Jika untuk tujuan pembelian harta, boleh melebihi jumlah gaji sebulan tetapi mesti dapat kebenaran Ketua Pengarah Buruh. c) Potongan gaji- Jumlah potongan tidak lebih daripda 50% gaji bulanan kecuali untuk pembelian rumah. Majikan berhak memotong gaji pekerja jika gaji terlebih dibayar, untuk indemnity kerana perlanggaran kontrak perkhidmatan dan potongan dibenarkan oleh undang-undang bertulis seperti KWSP, PERKOSO ,cukai pendapatan dll. d) Keutamaan Gaji- Jika majikan menghadapi kebankranpan dan dikehendaki oelh mahkamah untuk menjual harta demi membayar hutang, pekerja mesti dibayar terlebih dahulu berbanding dengan pemiutang lain tetapi dihadkan kepada jumlah 4 bulan gaji sahaja. e) Sistem Truck- gaji boleh terus dimasukkan ke dalam akaun bank Hak-hak Pekerja Selain Daripada Upah dan Gaji a) Hak Rehat-Setiap pekerja dibenarkan rehat sekali seminggu. b) Tempoh waktu bekerja- Waktu kerja tidak lebih daripada 8 jam sehari. Bagi OT, tidak lebih daripada 10 jam sehari. Tidak boleh

More about Akta Pekerjaan Essay

Open Document