Akreditivi Essay

3066 WordsFeb 27, 201213 Pages
[pic] Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Правен факултет “Јустинијан Први” Проектна задача Предмет: Банкарско право Тема: Акредитиви Ментор: Изработиле: Асс. Јован Зафировски Александра Петроска 41233 Ивана Јовановска 40943 Марија Јанакијевска 39615 Василка Здравковска 40058 Скопје, 2011 Поим за акредитив Акредитивот е банкарски инструмент со кој една банка по налог на својот комитент и налага на друга банка да му стави на располагање на лицето означено на акредитивот, одреден паричен износ во одреден рок.[1] Акредитивот претставува најсигурен инструмент за плаќање, кој максимално го штити како продавачот така и купувачот, особено кога се работи за нови партнери во меѓународното трговско работење. Од овие причини тој претставува најупотребуван банкарски производ во меѓународните трансакции. Основната форма на акредитивот е утврдена од страна на Меѓународната стопанска комора според серија правила наречени Еднообразна царина и практики за документарни акредитиви (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits), со кои се обезбедува формата на акредитивот да биде стандардна во целиот свет.[2] Предност за купувачот при користење на акредитивот е сигурноста дека ќе ја добие договорената стока. Купувачот ја обезбедува испораката на стоката преку добро дефинирани документи во акредитивните услови. Предност за продавачот при користење на акредитивот е сигурноста дека ќе ја наплати стоката што ја испорачал, доколку ги следи упатствата и условите во акредитивот. Плаќањето по пат на акредитив се врши со поднесување на одредени по правило стоковни документи и затоа до името акредитив се додава и “документарен”. Документираниот акредитив со неговото функционирање преку механизмот на дејствување и

More about Akreditivi Essay

Open Document