Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Akreditivi Essay

Open Document

Below is an essay on "Akreditivi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

[pic]

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Правен факултет “Јустинијан Први”

Проектна задача

Предмет: Банкарско право
Тема: Акредитиви

Ментор:                                                         Изработиле:
Асс. Јован Зафировски             Александра Петроска 41233
  Ивана Јовановска 40943
  Марија Јанакијевска 39615                                       Василка Здравковска 40058

Скопје, 2011

      Поим за акредитив

  Акредитивот е банкарски инструмент со кој една банка по налог на својот комитент и налага на друга банка да му стави на располагање на лицето означено на акредитивот, одреден паричен износ во одреден рок.[1] Акредитивот претставува најсигурен инструмент за плаќање, кој максимално го штити како продавачот така и купувачот, особено кога се работи за нови партнери во меѓународното трговско работење. Од овие причини тој претставува најупотребуван банкарски производ во меѓународните трансакции. Основната форма на акредитивот е утврдена од страна на Меѓународната стопанска комора според серија правила наречени Еднообразна царина и практики за документарни акредитиви (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits), со кои се обезбедува формата на акредитивот да биде стандардна во целиот свет.[2] Предност за купувачот при користење на акредитивот е сигурноста дека ќе ја добие договорената стока. Купувачот ја обезбедува испораката на стоката преку добро дефинирани документи во акредитивните услови. Предност за продавачот при користење на акредитивот е сигурноста дека ќе ја наплати стоката што ја испорачал, доколку ги следи упатствата и условите во акредитивот. 
Плаќањето по пат на акредитив се врши со поднесување на одредени по правило стоковни документи и затоа до името акредитив се додава и “документарен”. Документираниот акредитив со неговото функционирање преку механизмот на дејствување и техниката на користење има улога и на средство на плаќање и на инструмент на обезбедување на побарувањето од...

Show More


Citations

MLA Citation

"Akreditivi". Anti Essays. 23 Feb. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Akreditivi-174314.html>

APA Citation

Akreditivi. Anti Essays. Retrieved February 23, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Akreditivi-174314.html