Aklat vs Internet

300 Words2 Pages
ABSTRAK Sa panahon ngayon, ang pagpapalitan ng impormasyon ay mabilis at madaling makalap. Napakalaki ng ipinagbago ng paraan ng pagkuha ng impormasyon noon kaysa sa ngayon. Dapat nating malaman kung ano nga ba ang mabisang gamitin para sa ating pag-aaral. Subalit alam nating may mga iba’t ibang pananaw ang mga estudyante ukol sa kung ano ang mas mabisang referens para sa kanila. Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “ Aklat vs Internet: Ang mas mabisang gamitin sa pag-aaral” na binuo upang matugunan ang layunin nito na alamin sa dalawa kung alin ang mas mabisang referens sa pag-aaral ng mga estudyante. Kasama rin sa sinaliksik ng grupo ang pagtatalakay hinggil sa kung gaano kadalas gamitin ang mga referens at kung ilan ang porsyento kung gaano ito kapaki-pakinabang sa kanila. Ang internet at aklat ang mga pinakamabisang gamitin o referens at pangunahing paraan sa pagkuha ng mga konkreto at totoong mga impormasyon para sa pag-aaral ng mga estudyante. Dahil sa mga ito, napapadali ang ating paghahanap ng mga datos o impormasyon na nakatutulong sa ating pag-aaral. Ngunit alin nga ba ang mas mabisa o epektibo para sa mga estudyante. Itinuturing ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito bilang kontribusyon sa mga mambabasa o mag-aaral, para sa ikalalawak ng kanilang pang-unawa sa mas mabisang referens sa pag-aaral. At upang magkaroon sila ng mga ideya kung ano ang magagandang naidudulot nito sa pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay sumipi ng ilang impormasyon mula sa iba’t ibang mapagkukunan tulad ng mga websites. Ang pag-aaral na ito ay binubuo ng panimula, paglalahad ng suliranin,kahalagahan ng pag-aaral at terminolohiyang salita. Sa ikalawang bahagi naman ay ang katawan at ang metodolohiya. Sa pangatlo ay ang buod, konklusyon at rekomendasyon at ang panghuli ay ang

More about Aklat vs Internet

Open Document