Afsadf Essay

1979 WordsMar 9, 20148 Pages
3. Periode 1918-1945: Industrialisatie, economische crisis en een wereldoorlog 1. Industrialisatie en veranderingen in de samenleving De Red Scare (1919-1920): 1919: Ontstaan Red Scare: angst voor een ‘rode’ (communistische) revolutie. Oorzaken: - De Russische Revolutie: 1917: communisten (bolsjewieken) waren onder leiding van Lenin aan de macht gekomen. 1919: Zij hadden een Communistische Internationale (Komintern) opgericht, die als doel de ‘wereldrevolutie’ hadden. - Activiteiten van kleine communistische en socialistische partijen: Voor de oorlog bestonden er enkele kleine communistische en socialistische partijen in de VS. Grootste was Socialist Party of America, waarin allerlei stromingen (van communistisch/anarchistisch tot sociaaldemocratisch) vertegenwoordigd waren. - Stakingen op grote schaal (1919) Reactie van federale overheid bestond uit arrestaties van echte of vermeende communisten. Een senaatscommissie, tijdens de oorlog ingesteld om spionage door Duitse immigranten te onderzoeken, richtte zich nu op ‘bolsjewistische propaganda’ in de VS voor diezelfde immigranten. Na 1 mei 1920 nam de Red Scare geleidelijk af. Palmer had voorspeld dat op 1 mei 1920 een communistische revolutie in de VS zou uitbreken, maar er gebeurde niets. Bovendien vonden belangrijke juristen Palmers optreden in strijd met de grondwet. verloor politieke steun. Argwaan tegenover communisme en socialisme en tegen bepaalde groepen migranten bleef wel bestaan. Nieuw economisch tijdperk onder leiding van de Republikeinen: Na WOI nam invloed van Progressive Movement af. Republikeinse presidenten van de jaren ’20 , Warren Harding en Calvin Coolidge, hadden beiden blind vertrouwen in ondernemers en het vrije marktmechanisme. Coolidge: ‘The chief business of the American people is business’. Waren tegen overheidsingrijpen. Coolidge: ‘Collecting more taxes than is absolutely

    More about Afsadf Essay

      Open Document