Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Afrikaans Taal Essay

  • Submitted by: AntonetteTrosee
  • on August 30, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 1,269 words

Open Document

Below is an essay on "Afrikaans Taal" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

INHOUDSOPGAWE

Deel 1: Leesvaardighede                     bladsy 2
Deel 2: Skriftelike kommunikasie         bladsy 3            
Deel 3: Grammatika                             bladsy 4
Bibliography                                         bladsy 5
Plagiaat verklaring                               bladsy 6

DEEL 1: LEESVAARDIGHEDE
Vraag 1
1.1 Op watter diep emosie van die mens word daar in hierdie teks gefokus?
Die uitdrukking van……
Antwoord: liefde, toegeneentheid, koestering en hartstog.
1.2 Daar is heelwat herhalende konstruksie wat in die teks voorkom.Haal een voorbeeld van ‘n herhalende konstruksie aan.
Antwoord: sou jy weet….sou jy weet….

1.3 Watter effek het hierdie herhalende konstruksie op die teks?

Antwoord: Dit verleen ‘n liriese, sangerigheid aan die teks.

1.4 Haal 4 woorde aan wat hierdie teks as ‘n skerp sintuiglike belewing kenmerk.

Antwoord: Vertel, sien, voel, hoor

1.5 Soek woorde in die teks wat dieselfde beteken as:
1.5.1 aandmusiek onder die venster van ‘n geliefde;
Antwoord: serenade
1.5.2 iets baie goed of voortreflik;
Antwoord: meesterstuk

1.5.3 taak

Antwoord: opdrag

1.6 Met watter tipe teks het ons hier te make as jy na die topografie (die uiterlike struktuur) van die teks kyk?

Antwoord: Implisiete taalkennis

1.7 Die volgende sinne bevat geen leestekens nie. Voorsien hierdie sinne van die nodige leestekens.
1.7.1 luister my ou maat ek stel nie in enige van jou vrot produkte belang nie

Antwoord: “Luister my ou maat, ek stel nie in enige van jou vrot produkte belang nie!”

1.7.2 temperature het vreeslik in sutherland gedaal mense kry baie koud
Antwoord: Temperature het vreeslik in Sutherland gedaal - mense kry baie koud.

DEEL 2: SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE
Vraag 1
1.2 Wat is nieverbale kommunikasie en kan dit kultuurspesifiek wees?
Taal kry egter nie slegs betekenis deur die woorde wat gepraat/geskryf word, die konteks waarbinne die gesprek plaasvind,...

Show More


Citations

MLA Citation

"Afrikaans Taal". Anti Essays. 26 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Afrikaans-Taal-507093.html>

APA Citation

Afrikaans Taal. Anti Essays. Retrieved April 26, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Afrikaans-Taal-507093.html