Afrikaans Taal Essay

1269 WordsAug 30, 20136 Pages
INHOUDSOPGAWE Deel 1: Leesvaardighede bladsy 2 Deel 2: Skriftelike kommunikasie bladsy 3 Deel 3: Grammatika bladsy 4 Bibliography bladsy 5 Plagiaat verklaring bladsy 6 DEEL 1: LEESVAARDIGHEDE Vraag 1 1.1 Op watter diep emosie van die mens word daar in hierdie teks gefokus? Die uitdrukking van…… Antwoord: liefde, toegeneentheid, koestering en hartstog. 1.2 Daar is heelwat herhalende konstruksie wat in die teks voorkom.Haal een voorbeeld van ‘n herhalende konstruksie aan. Antwoord: sou jy weet….sou jy weet…. 1.3 Watter effek het hierdie herhalende konstruksie op die teks? Antwoord: Dit verleen ‘n liriese, sangerigheid aan die teks. 1.4 Haal 4 woorde aan wat hierdie teks as ‘n skerp sintuiglike belewing kenmerk. Antwoord: Vertel, sien, voel, hoor 1.5 Soek woorde in die teks wat dieselfde beteken as: 1.5.1 aandmusiek onder die venster van ‘n geliefde; Antwoord: serenade 1.5.2 iets baie goed of voortreflik; Antwoord: meesterstuk 1.5.3 taak Antwoord: opdrag 1.6 Met watter tipe teks het ons hier te make as jy na die topografie (die uiterlike struktuur) van die teks kyk? Antwoord: Implisiete taalkennis 1.7 Die volgende sinne bevat geen leestekens nie. Voorsien hierdie sinne van die nodige leestekens. 1.7.1 luister my ou maat ek stel nie in enige van jou vrot produkte belang nie Antwoord: “Luister my ou maat, ek stel nie in enige van jou vrot produkte belang nie!” 1.7.2 temperature het vreeslik in sutherland gedaal mense kry baie koud Antwoord: Temperature het vreeslik in Sutherland gedaal - mense kry baie koud. DEEL 2: SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE Vraag 1 1.2 Wat is nieverbale kommunikasie en kan dit kultuurspesifiek wees? Taal kry egter nie

More about Afrikaans Taal Essay

Open Document