Afrikaans Exam Tips Essay

16362 Words66 Pages
AFK1 501/201/1 1 1/2015 S Studie ef 201 ebrie 1/1/2015 A Afrikaa Aktuee ans el AFK15 501 Semes ster 1 D Departe ement Afrikaa en A ans A Algeme Lite ene eratuur rweten nskap TERUGVO OER:  Werko opdrag 1  Werko opdrag 2  Eksam menwenk ke Bar code B Open Rubric Beste student Op hierdie stadium het jy reeds twee werkopdragte voltooi en is jy reeds besig met eksamenvoorbereiding. Werkopdrag 1 was ’n meervoudige keuseopdrag van 50 vrae oor al vyf dele, terwyl Werkopdrag 2 langer vrae behels het. Vir laasgenoemde moes jy vrae oor twee uit die vyf dele beantwoord het. Werkopdrag 1 is nie ter sake ten opsigte van eksamenvoorbereiding nie, maar hersien gerus Werkopdrag 2 indien jy vir die eksamen voorberei. Ons wil graag weer eens aan jou verduidelik hoe jou finale modulepunt bereken word. Jou jaarpunt tel 40% van jou finale modulepunt en die eksamen tel 60% van jou finale modulepunt. Jou jaarpunt word bereken op grond van jou prestasie in Werkopdrag 1 (tel 20% van jaarpunt) en Werkopdrag 2 (tel 80% van jaarpunt). Hieruit kan jy aflei dat die eksamenvraestel ’n groot gewig dra en met groot erns beskou moet word. Dit beteken dat jy steeds baie goed vir die eksamen moet voorberei, afgesien van ’n goeie jaarpunt. Verder geld ’n subminimum van 40% vir die eksamenvraestel. Dit beteken dat jy die module sal druip indien jy onder 40% vir die eksamenvraestel kry (afgesien wat jou jaarpunt is). Die onderstaande tabel is ‘n voorstelling van bogenoemde inligting: SEMESTERPUNT Werkopdrag 1 Werkopdrag 2 20% 80% FINALE PUNT Semesterpunt Eksamen 40% 60% (Moet minimum 40% vir die vraestel kry om te slaag) Semesterpunt/Jaarpunt 100% Finale punt 100% In hierdie opvolgstudiebrief verskaf ons terugvoer op Werkopdrag 2 en gee belangrike eksamenriglyne. Die opvolgstudiebrief is slegs in Afrikaans

More about Afrikaans Exam Tips Essay

Open Document