Afk1501 Werkopdrag 02 Essay

1718 Words7 Pages
Jacobus Andrew Louw Studentenommer: 55248349 AFK 1501 WERKOPDRAG 02 Unieke nommer: 871614 Sluitingsdatum: 07 April 2014 DEEL 3 Vraag 1 1.1 Wanneer ons literêre tekste skryf of lees, is die volgende kodes van belang: Die taalkode waarin die teks geskryf is (in hierdie geval Afrikaans); die genrekode (Wederkoms is ‘n gedig); die periode- of sosiokode waarin die skryf van die teks plaasvind (die gedig handel oor ‘n “gay”man wat nie aanvaar word deur die samelewing nie.); en dan die skrywer se eie kode, of ideolek, wat hom of haar as skrywer uniek maak. 1.2 Die gedig “Huisvrou” handel oor ‘n tipiese huisvrou wat die allerdaagse pligte van kosmaak, huisskoonmaak en sorg voldoen. Ons kan aflei dat die vrou blootgestel was aan gesinsgeweld en dat sy baie ongelukkig is aangesien sy so ver gaan om haar gesin te vermoor. Met die lees van die gedig voel ek jammerte en hartseer. Eerstens omdat daar in nog soveel gemeenskappe en groepe aanvaar word dat die vrou soos ‘n slaaf moet werk. By die huis bly sonder inkomste, alles versorg sonder die hulp van haar man en dan boonop deur hom mishandle word. Tweedens het hierdie tipe leefstyl so ‘n negatiewe effek op antie Doris dat sy so ver gaan om haar gesin te vermoor. 1.3.1 Die verhaal is ‘n raamvertelling oor die feit dat daar ‘n storie binne die storie is. 1.3.2 Die verteller vertel ons van haar herrinneringe van “Klimmeidjie” (‘n kleurlingmeisie). 1.3.3 Die verteller, Betta, se herinneringe word in die hede aangebied wanneer sy die vervalle plaas na dertig jaar besoek, die sogenaamde omramende vertelling. Sy, die verteller wat haar verhaal vanuit die hede met tydsgrepe na die verlede vertel, dwing ons as lesers egter nog verder in die verlede in, voor haar eie geboorte. Toe Klimmeidjie gebore is. Vraag 2 2.1.1 a) Die twee grondtekste wat hier tersprake is, is die deel uit die vlaglied: ‘Nooit hoef

    More about Afk1501 Werkopdrag 02 Essay

      Open Document