Afk1501 Assignment 2 Essay

2214 Words9 Pages
Inhoud 1. Plagiaatverklaring en Kontrolelys. 2. Deel 1: Teks en Leser: Inleiding in die literêre kommunikasieproses. 1. “Hot Gates” 2. “Dit sal mos nie altyd nag wees nie.” 3. Deel 4: Jeugletterkunde 1. (a) Gender issues 1. (b) Ecological issues 2. Requirements for endings in children’s literature. 3. The role of fantasy in Preller’s story. 4. Bibliografie Plagiaatverklaaring en kontrolelys |Plagiaatverklaaring | |Naam: Kenau Bird | |Studente nommer: 4730 4332 | |Modulekode: AFK1501 | |Werkopdragnommer: 02 | |Ek verklaar dat hierdie my eie, oorspronklike werk is. Waar ek bronmateriaal gebruik het, is dit volledig en volgens die departementele voorskrifte erken. Ek | |begryp wat plagiaat beteken en is bewus van die departementele beleid daaromtrent. | |Handtekening: Kenau Roselind Bird | |Datum: 12 September 2012

More about Afk1501 Assignment 2 Essay

Open Document