Aakon Essay

809 WordsDec 31, 20124 Pages
Talaan ng Nilalaman Acknowledgement Paunang Salita (Introduction) I) Agrikultura Kahalagahan ng Agrikultura 1 Hanapbuhay 2 Industriya 3 Kitang Panlabas 4 Ibang Sektor ng Ekonomiya Sektor ng Agrikultura 1 Paghahalaman 2 Paghahayupan 3 Pangisdaan 4 Paggugubat 5 Pagmimina II) Pagbibigay Wakas I. Acknowledgement Para sa aking mga kapwa mag-aaral at mga guro; inaalay ko ang dokumentaryong ito sa inyo bilang pasasalamat sa lahat ng karunungan, kaalaman at mga kaisipang aking nakalap tungkol sa agrikultura ng bansa. Aking ding inihahatid ang taos pusong pasasalamat sa mga taong panlabas na tumulong sa akin magawa ang dokumentaryong ito. At kasabay ng aking pasasalamat, nais ko ring ipabatid, ang pasasalamat na ito sa aking gurong si G. Domingo Libario na aking guro sa Araling Panlipunan IV at Gng. Elsa Gabriel na aking adviser at sa Dakilang Lumikha na nagbigay sa akin ng walang tumbas na karunungan. At muli, salamat… II. Paunang Salita Ang dokumentaryong ito ay tumatalakay sa “Agrikultura” bilang isang salik sa pagunlad ng ekonomiya ng isang bansa at kung ano ang tunay na kahalagahan nito sa bawat aspeto ng pamumuhay ng hindi lamang isang indibidwal ngunit sa pangkalahatang nasasaklawan ng Agrikultura. Tatalakayin rin sa dokumentaryong ito maging ang mga sektor ng agrikultura at ang kahalagahan nito at mga suliranin na nagiging dahilan ng mabagal na pag-unlad ng isang bansa o ang mismong kahirapan. III. Agrikultura Ang Agrikultura ay isang sektor ng ekonomiya na hindi umaasa sa produktibidad ng ibang sektor at may sariling pamamaraan sa pagtataguyod ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay isang kritikal na susi tungo sa kaunlaran lalu na sa ating mga Pilipino sapagkat an gating bansang Pilipinas ay sagana sa mga likas na yaman at yamang tao na nasasaklawan ng

    More about Aakon Essay

      Open Document