A Eshte Demokracia Tirani E Shumices Essay

437 WordsApr 9, 20132 Pages
Tema: A eshte demokracia tirani e shumices? Fillimisht le ti pergjigjemi pytjeve cfare eshte demokracia, tirania dhe shumica. Ne fjalor demokracia perkufizohet si 1. a. Qeverisje nga njerzit. b. Qeverisje ne te cilin pushteti supreme mbartet nga njerzit dhe ushtrohet prej tyre ne menyre direkte ose indirekte perms nje sistemi perfaqsues i cili perfshin zgjedhje te mbajtura ne menyre periodike. Tirania perkufizohet si qeverisje ne te cilin fuqia absolute mbartet tek nje sundimtar i vetem. Shumica perkufizohet si eshte nje numer apo perqindje e barabarte me te pakten me shume se gjysmen. Me tirani te shumices kuptojme nje skenar ne te cilin vendimet merren nga shumica duke u mbeshtetur ne interesa personale te masave. Pyetjes a eshte demokracia nje tirani e shumices i jane pergjigjur shume studiues ne menyra te ndryshme. Sartori (nje politikan Italian i viteve ’50) e shtron kete ceshtje duke ngritur nje pyetje “Si eshte e mundur qe komanda e shumices te kthehet ne komande te pakices?” Ai e shpjegon ate me nocionin e demokracise vertikale e cila kalon ne stade te njepasnjeshme deri sa arrin ne piken ku nje pakice( e perfaqsuar nga parlamenti), qeveris nje shumice(popullin). S. Milli mendon “Kur e mendojm demokracinë si qeverisje të shumicës, ka mundësi që pushteti i qeverisë të vihet nën kontrollin e grupeve ose klasave të interesit dhe kjo con në tjetër politikë, nga ajo që ndiqet në objektiv të paanshëm në interes të të gjithëve”. Problemi në këtë rast quhet tirani e shumicës. Tomas Xheferson (ish president amerikan) mendon qe pa marrë parasysh se shumica sundon në demokraci dhe se vendimet, megjithatë, merren prej saj, ajo duhet të ketë kujdes që pushteti i saj të këtë së paku një kufizim moral. Ai nuk kundërshtonte parimin e qeverisjes së shumicës, por ishte kundër faktit që ajo qeverisje të jetë e pakufizuar. Me 1801 ai deklaronte: “Edhe pse vullneti i shumicës

More about A Eshte Demokracia Tirani E Shumices Essay

Open Document