2222 Essay

874 WordsOct 18, 20114 Pages
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số /PQLĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2011 THÔNG BÁO Lịch học môn Giáo dục thể chất khóa 10D Đại học và khóa 10C Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2011 – 2012 1. Lịch học: STT LỚP SLSV CA MÔN BUỔI THỨ GIẢNG VIÊN ĐĐ 1 10CKT 70 2 ca Điền kinh 2 Chiều 6 Cung Đức Liêm PN 2 10CKN 64 3 10CTA1 46 2 ca Điền kinh 2 Chiều 2 Cung Đức Liêm PN 4 10CTH 55 5 10CTM1 100 2 ca Điền kinh 2 Chiều 5 Nguyễn Minh Thân PN 6 10CTM2 110 2 ca Cầu lông Chiều 2 Đặng Văn Út PN 7 10DTD 30 2 ca Điền kinh 1 Sáng 6 Cung Đức Liêm PN 8 10DKS 68 9 10CKS 87 2 ca Điền kinh 2 Sáng 7 Cung Đức Liêm PN 10 10CTA2 46 11 10CKQ1 104 2 ca Cầu lông Chiều 3 Hồ Trung Nghi PN 12 10CKQ2 125 2 ca Điền kinh 2 Chiều 3 Cung Đức Liêm PN 13 10CDL 79 2 ca Điền kinh 1 Sáng 5 Ng.Trương Phương Uyên PN 14 10DKB 31 15 10CTD 145 2 ca Bóng rổ Chiều 2 Ng.Trương Phương Uyên PN 16 10CKB 76 2 ca Điền kinh 2 Chiều 4 Cung Đức Liêm PN 17 10DKT 65 18 10CQT 138 2 ca Bóng rổ Sáng 2 Ng.Trương Phương Uyên PN 19 10CBH 113 2 ca Điền kinh 2 Sáng 4 Hồ Trung Nghi PN 20 10CTK 131 2 ca Bóng rổ Sáng 7 Ng.Trương Phương Uyên PN 21 10DTM 45 2 ca Cầu lông sáng 6 Hồ Trung Nghi PN 22 10DKQ 52 23 10DMA 139 2 ca Bóng rổ Chiều 5 Ng.Trương Phương Uyên PN 24 10DQH 30 2 ca Điền kinh 2 Chiều 7 Cung Đức Liêm PN 25 10DQT1 90 26 10DQT2 64 2 ca Điền kinh 1 Sáng 3 Cung Đức Liêm PN 27 10DBH 36 28 10DTA 38 2 ca Bóng rổ Chiều 7 Ng.Trương Phương Uyên PN 29
Open Document