1111 Essay

1232 Words5 Pages
ÈÇÄÀÒÅËÜ ÎÎÎ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÇÓÁл ÃÀÇÅÒÀ ÈÇÄÀÂÀËÀÑÜ Ñ 1906 ÏÎ 1913 ÃÎÄ ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÀ 9 ÈÞÍß 1990 ÃÎÄÀ 20 (32) ×ÅÒÂÅÐÃ, 27 ÌÀß 2010 ÃÎÄÀ ÖÅÍÀ – ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÂÛÕÎÄÈÒ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ ÏÀÝÒ Ó ÒÓÐÌÅ ÏÐÎÑÒÈ ÒÓ ÖÈß È ÁÞÄÆÅÒ .4 .6 «ÁÅÑÏËÎÄÍÛÅ ÓÑÈËÈß ËÞÁÂÈ» . 7 1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! , , , , , 1945 83!), , , , ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ , , , , , , . , . , ( 18 , , , , , , . : , , , , . , … , ? — , ? , ? 10 ? 25 . - , , , . , . , . , , , , . . , , , , ? , , . ? , ФОТО И. ПЕТРОВОЙ ÄÇßÐÆÀÂÀ I ÒÀËÅÍÒÛ (1 . , “ ”. , – 24 , , :“ ’ , – . 8 : , , . , ” “ ”. :“ , , , . . , , ”. , ) , , , , , , , ФОТО В. БАРЩЕВСКОГО - .3 ÐÈÑÊÍÅÒ ËÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ ÔÀÊÒÛ : «... . 22 65. , « , ». . 12 « » « , – . , « »: » . : ». , , , 2010 « , , « ». , 26« , , ( : , . , ? 70!), ? , . . ? ФОТО С. ПОТАПОВА ., » , », ? ? .2 .3 2 N 20 (32) 27 2010 ÐÈÑÊÍÅÒ ËÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ ÔÀÊÒÛ .1 , , . . . , . 30 . – – . : «... , , 123, , , . , , – . : . , , », . , , , . . – ,– , ... , , . . « , , , , , , ». – , . . , . , . , , : ! . – ( ( « - ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÂÈÒÅÁÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛßÂËÅÍÛ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ( , , » – – ), ). . , , , . , , « .17 , ». . 2007 , 2009 . 429 2009 ( ). . . , , -7, , . , , , . , , , . . . . Жюльет Бинош – . ), 2010 . 250 000 , . , . , ( , , , , . . , , « » , , : , . -6 , , . , , (« , . , , , , (« . « (« »), ») – »). ». – . www.prokuratura.gov.by « », , . ) . , . , , , - ÏÎÄ ÄÂÓÃËÀÂÛÌÈ ÎÐËÀÌÈ . , . , , 30», , . , , , . . . , . , , , , « ». « , , , , . , ( ), – , , , ФОТО . , . - », … , . , « « , », , ». , « ÍÀÃÐÀÄÛ Â ÊÀÍÍÅ 63« , ». . - « » . « » . . - , АВТОРА , - « -2». , , ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ! , . . , « ». Апичатпонг Вирасетакул , « – , », – . ФОТО

More about 1111 Essay

Open Document