جهانی سازی Essay

2048 Words9 Pages
‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن وﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻟﺰاﻣﺎت ﻻزم‬ ‫در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ )ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ(‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ :‬ ‫ﻋﻨﻮان و ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه : ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻟﺰاﻣﺎت ﻻزم در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ج. ا.ا‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ : ﺗﻬﺮان، دﻓﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺷﺎﺑﻚ :‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ : ﻓﻴﭙﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع :‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :‬ ‫رده ﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه :‬ ‫رده ﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ :‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ :‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻟﺰاﻣﺎت ﻻزم در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ج.ا.ا‬ ‫دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺧﺖ‬ ‫----------‬‫7831‬ ‫0002 ﺟﻠﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ - دﻓﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ‬ ‫• ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب :‬ ‫• زﻳﺮ ﻧﻈﺮ :‬ ‫• ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :‬ ‫• ﭼﺎپ اول :‬ ‫• ﺗﻴﺮاز :‬ ‫• ﻧﺎﺷﺮ :‬ ‫• ﺷﺎﺑﻚ :‬ ‫• ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ : اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻤﻴﻞ‬ ‫رﻳﺎل‬ ‫• ﻗﻴﻤﺖ :‬ ‫ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻔﻮظ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر.................................................................................................. 7‬ ‫1- ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ................................................................... 31‬ ‫1-1- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن .................................................................. 31‬ ‫1-2- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ................................................................. 81‬ ‫1-3- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ............................................................. 12‬ ‫1-3-1- ﻇﻬﻮر ﻳﻚ ﺗﺼﻮر ﺟﻬﺎﻧﻲ .................................................... 12‬ ‫1-3-2- ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ................................................. 32‬ ‫1-3-3- ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ .......................................................... 62‬ ‫1-4- ﺟﻬﺎﻧﻲﺳﺎزي ............................................................................. 23‬ ‫1-5- ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ....................... 73‬ ‫1-5-1- ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺪم .............................................................. 73‬ ‫1-5-2- ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻳﺪهآﻟﻴﺴﺘﻲ

More about جهانی سازی Essay

Open Document