Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Globala Krize Essay

Open Document

Below is an essay on "Globala Krize" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Rīgas Stradiņa Universitāte
Eiropas Studiju fakultāte
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

Programma: Eiropas ekonomika un bizness
4. kurss
Kurss: Inovatīvais menedžments Eiropā.
5. lekcija: Inovatīvā menedžmenta būtība, īpatnības un funkcijas; lēmumu pieņemšana.


Literatūra: 1.   Литвинский Ю. Синергетика в стратегии бизнеса. Rīga, Vaidelote, 2001, 140-159 1рр.
        2.   Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. М., ЮНИТИ,2000, стр. 4. -11.
        3.   Инновационный менеджмент. Под ред. Оголевой Л.Н. М. ИНФРА-М, 2002, стр. 52-78
        Pasniedzēja: Dr. oec Anna Ābeltiņa

Zane Gaiduka

        43. b grupa
2006, Rīga

1. Inovatīvā menedžmenta būtība, īpatnības un funkcijas.

      Inovatīvais menedžments ir viens no stratēģiskās pārvaldes virzieniem, kas tiek īstenots organizācijas augstākajā līmenī. Inovatīvā menedžmenta mērķis ir organizācijas galveno zinātniski tehniskās un ražošanas darbības virzienu noteikšana–


        ▪ jauno tehnoloģiju un produkcijas izstrāde un ieviešana (inovatīvā darbība);


        ▪ izlaižamās produkcijas un tehnoloģiju modernizācija un pilnveidošana;


        ▪ tradicionālo produkcijas veidu ražošanas tālāka attīstība;


        ▪ novecojušas produkcijas noņemšana no ražošanas.


      Lielākā uzmanība inovatīvajā menedžmentā tiek veltīta inovāciju stratēģijas un uz to realizāciju orientētu pasākumu izstrādei. Jaunu produkcijas veidu izstrāde un izlaide kļūst par prioritāru organizācijas stratēģijas virzienu, jo tā nosaka pārējos organizācijas attīstības virzienus.


      Inovatīvais menedžments – tā ir īpaša organizatoriska pārvaldes darbība, kas orientēta uz augstu ekonomisku, sociālu un ekoloģisku rezultātu sasniegšanu, izmantojot inovācijas ražošanas - komerciālā darbībā.


      Inovatīvā menedžmenta uzdevums ir garantēt pēc iespējas efektīvāku inovāciju izmantošanu, lai nodrošinātu organizācijas attīstību un...

Show More


Citations

MLA Citation

"Globala Krize". Anti Essays. 21 May. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Globala-Krize-603956.html>

APA Citation

Globala Krize. Anti Essays. Retrieved May 21, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Globala-Krize-603956.html